POLÍTICA DE PRIVACITAT
Ferré i associats, Corredoria d’assegurances de Tarragona, SA, núm. registre D.G.S. J-0346. 
Concertades assegurances de Responsabilitat Civil i Caució segons Llei 26/2006 de 17 de juliol. 
En compliment del deure d’informació estipulat a l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Servicios de la Sociedad de la Información
y de Comercio Electrónico, Ferré i associats, Corredoria d’assegurances de Tarragona, SA (en davant FA) en qualitat de responsable del
web site fabroker.eu procedeix a comunicar-vos les dades identificadores exigides per l’esmentada norma:
Denominació social: Ferré i associats, Corredoria d’assegurances de Tarragona, SA
Domicili social: c/ Higini Anglès, 10, esc. esq. 1r 2n, 43001 Tarragona
CIF: A-43238435
Adreça de correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Dades d’inscripció al Registre Mercantil: Registre Mercantil de Tarragona, Tom 1510, Foli 16, 
Full núm. T-437.
La present informació conforma i regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que e usuaris de la pàgina
web, que es publica sota el nom del domini fabroker.eu, assumeixen i es compromet a respectar.
 
Definicions
“Pàgina”, domini fabroker.eu que es posa a disposició dels Usuaris d’Internet.
“Usuari”, persona física o jurídica que usa o navega per la Pàgina.
“Contingut”, són les pàgines que conformen la totalitat del domini fabroker.eu, i que conformen la informació i els serveis que FA
posa a disposició dels Usuaris d’Internet. En elles s’hi troben els missatges, textos, fotografies, gràfics, icones, logos, tecnologia, links,
textures, dibuixos, arxius de so i/o imatge, gravacions, software, aspecte, disseny gràfic i codis font i, en general, qualsevol classe de 
material contingut a la Pàgina.
“Web”, paraula tècnica que descriu el sistema d’accés a la informació via Internet que es configura mitjançant pàgines confeccionades amb
llenguatge HTML o similar, i mecanismes de programació tals com java, jafascript, PHP o altres. Aquestes pàgines, dissenyades i publicades
sota un nom de domini Internet, són el resultat de la informació que el titular posa a disposició dels Usuaris d’Internet.
“Hiperenllaç”, tècnica per la qual un usuari pot navegar per diferents pàgines del Web o per Internet, amb un simple clic a sobre el text,
icona, botó indicatiu que conté l’enllaç “Cookies”, mitjà tècnic per a la “traçabilitat” i seguiment de la navegació als llocs Web. Són petits
fitxers de text que s’escriuen a l’ordinador de l’Usuari. Aquest mitjà té implicacions sobre la privacitat, per la qual cosa, FA avisarà
oportunament i fefaent de la seva utilització en el moment en què s’implantin a la Pàgina.
 
Condicions d’ús
La simple i mera utilització de la Pàgina atorga la condició d’usuari de la Pàgina, bé sigui persona física o jurídica, i obligatòriament implica
l’acceptació completa, plena i sense reserves de cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses a l’Avís Legal. Si l’Usuari no 
estigués d’acord amb les clàusules i condicions d’ús d’aquest Avís Legal, s’haurà d’abstenir d’utilitzar la Pàgina.
Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions, per la qual cosa la versió publicada per FA pot ser diferent en cada moment en
què l’Usuari accedeixi al Portal. Per tant, l’Usuari haurà de llegir l’Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en què accedeixi a la
Pàgina.
A través de la Pàgina, FA facilita als Usuaris l’accés i la utilització de diversos Continguts publicats per mitjà d’Internet per FA o per tercers
autoritzats.L’Usuari està obligat i es compromet a utilitzar la Pàgina i els Continguts d’acord amb la legislació vigent, l’Avís Legal i qualsevol
altre avís o instruccions posades en el seu coneixement, bé sigui per mitjà d’aquest Avís Legal o qualsevol altre lloc dins dels Continguts
que conformen la Pàgina, així com les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptats.
A tal efecte, l’Usuari s’obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits a l’Avís Legal o per la
legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o 
impedir la normal utilització dels Continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en
qualsevol equip informàtic propis o contractats per FA, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (hardware i software).
L’Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol classe de material contingut a la Pàgina,
tals com informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software, logotips,
marques, icones, tecnologia, software, enllaços, disseny gràfic i codis font o qualsevol altre material a què tingués accés en la condició
d’Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.
Igualment, i d’acord amb tot això, l’Usuari no podrà:
           · Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts,
a menys que compti amb l’autorització escrita i explícita de FA, que és titular dels corresponents drets, o bé que aquell fet resulti legalment permès.
           · Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificadores de la reserva de drets de FA o dels seus
titulars, de les empremtes i/o identificadors digitals, o de qualssevol altres medis tècnics establerts per al seu reconeixement.
L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir els Continguts, fent servir per a aquell fet mitjans o procediments diferents dels
que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte a les pàgines Web on es trobin els
Continguts o, en general, dels que es facin servir habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització
de la Pàgina i/o dels Continguts:
 
Propietat intel·lectual
Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la Pàgina són propietat de FA o, en altre cas, de
tercers que han autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al Portal i/o als Continguts atribueixi a l’Usuari cap dret sobre
les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius, i sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre els dits Continguts.
D’igual manera, els Continguts són propietat intel·lectual de FA, o de tercers si escau, per tant, els drets de Propietat Intel·lectual són titularitat
de FA o de tercers que han autoritzat el seu ús en aquells que correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels esmentat drets de
Propietat Intel·lectual de qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.
La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta Web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de
FA o de tercers inclosos a la Pàgina que hagin cedit continguts, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.
 
Hiperenllaços
Aquelles persones que es proposin establir hiperenllaços entre la seva pàgina Web i la Pàgina, hauran d’observar i complir les condicions
següents: 
           · No serà necessària autorització prèvia quan l’Hiperenllaç permeti únicament l’accés a la pàgina d’inici, però no podrà reproduir-la de
cap forma. Qualsevol altra forma d’Hiperenllaç requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit per part de FA.
           · No es crearan “marcs” (“frames”) amb les pàgines Web i sobre les pàgines Web de FA.
           · No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o ofensives sobre FA, els seus directius, treballadors o col·laboradors,
o de les persones que es relacionin a la Pàgina per qualsevol motiu, o dels Usuaris de la Pàgina, o dels Continguts subministrats.
           · No es declararà ni es donarà a entendre que FA ha autoritzat l’Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els
Continguts oferts o posats a disposició de la pàgina Web en què s’estableix l’Hiperenllaç.
           · La pàgina Web en què s’estableixi l’Hiperenllaç, només podrà contenir allò estrictament necessari per identificar-ne el destí.
           · La pàgina Web on s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums
generalment acceptats i a l’ordre públic, com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
 
 
Disponibilitat de la Pàgina
FA no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Pàgina, als seus Continguts, ni que estiguin actualitzats, tot i que
desenvoluparà tots els esforços per a, si escau, evitar-los, reparar-los o actualitzar-los. Per tant, FA no es responsabilitza dels danys o
perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que provinguin d’errades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que
produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la seva prestació o amb caràcter previ.
FA exclou, amb les excepcions contemplades a la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota índole que puguin
deure’s a la manca de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de la Pàgina i dels Continguts, a l’incompliment de l’expectativa
d’utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la Pàgina i als Continguts.
La funció dels Hiperenllaços que apareixen en aquesta Web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres Web que
contenen informació sobre la matèria.
Aquests Hiperenllaços no comporten cap suggeriment ni recomanació.
FA no es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels Hiperenllaços ni dels resultat dels
esmentats enllaços, ni en garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions al sistema informàtic (hardware i
software), els documents o fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest
motiu.
L’accés a la Pàgina no implica la obligació per part de FA de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element nociu. Correspon a
l’Usuari, en qualsevol cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, FA no es
fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de la Pàgina, ni dels possibles danys que
puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents que hi estiguin emmagatzemats, com
a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d’un mal
funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades.
 
Qualitat de la Pàgina
Donat l’entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que se subministren per mitjà de la Pàgina, FA durà a terme tot el seu esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels Continguts.
La informació continguda a les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas
ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.
 
Limitació de responsabilitat
Fa exclou tota responsabilitat per les decisions que l’Usuari pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics
que puguin contenir els documents i gràfics de la Pàgina. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense avís previ del seu
contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels Continguts.
 
Notificacions
Totes les notificacions i comunicacions per part de FA a l’Usuari duts a terme per qualsevol medi, es consideraran eficaces a tots els efectes.
 
Disponibilitat dels Continguts
La prestació del servei de la Pàgina i dels Continguts té, en principi, duració indefinida. Això no obstant, FA queda autoritzada per donar per
finalitzada o suspendre la prestació del servei de la Pàgina i/o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan sigui raonablement
possible, FA avisarà prèviament la finalització o suspensió de la Pàgina.
 
Protecció de Dades de Caràcter Personal
Ferré i associats, Corredoria d’assegurances de Tarragona, SA és conscient de la importància de la privacitat de les dades de caràcter
personal, i per això ha implementat una política de tractament de dades orientada a proveir la màxima seguretat en el seu ús i recollida, garantint
el compliment de la normativa vigent en la matèria i configurant aquesta política com a un dels pilars bàsics en les línies d’actuació de l’entitat.
Durant la navegació a través del web fabroker.eu és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de diferents formularis disposats a tal efecte.
D’acord amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protección de Datos de Caracter Personal, s’informa que les
dades personals facilitades seran objecte de tractament i seran incorporades a fitxers titularitat de Ferré i associats, Corredoria d’assegurances
de Tarragona, SA, fitxers que es troben inscrits al Registre General de Protecció de Dades. La finalitat dels fitxers és el control i la gestió dels
clients, la comunicació amb els clients fins i tot per mitjans electrònics, per informar-los sobre venciments de les Pòlisses, la tarificació de les
Pòlisses noves o ja existents, la tramitació dels sinistres coberts per les Pòlisses així com informar-los de noves Pòlisses o serveis d’assegurament
que Ferré i associats, Corredoria d’assegurances de Tarragona, SA estimi que puguin ser de l’interès dels seus Clients, en exercici de les
competències que ens reconeix la Llei 50/80, del Contrato de Seguro, la Llei 26/2006 de Mediación de Seguros i qualsevol altra normativa
connexa. Igualment, les seves dades podran ser utilitzades amb la finalitat d’enviar-li felicitacions per festes i aniversaris, invitacions a
esdeveniments que organitzi, patrocini, o que FA pogués considerar interessants pel client. En totes les comunicacions comercials que rebi, se li
donarà la possibilitat d’oposar-se a aquest tractament i a no rebre informació comercial. Igualment, pot oposar-se a aquest tractament remetent un
correu electrònic a Ferré i associats, Corredoria d’assegurances de Tarragona, SA indicant la seva voluntat de no rebre informació sobre els
nostres productes (indicar adreça de correu electrònic activa). El client expressament autoritza 
al tractament i la comunicació de dades de salut en cas de ser necessàries per al compliment de les finalitats previstes. Igualment, seran
comunicades a tercers, com poden ser Entitats Asseguradores i Agències de Subscripció de Riscos per exercir la nostra funció de mediadors 
d’assegurances i assessors especialistes obligats a contractar les millors solucions asseguradores pel client, empresa de peritatge, de
reparacions, etc., en la mesura que sigui necessari per al compliment del serveis contractats.
Igualment, podran ser comunicades a altres mediadors d’assegurances en el supòsit que la pòlissa es gestioni amb altres companyies nacionals
i internacionals. FA garanteix el tractament confidencial de les Dades Personals d’acord amb la legislació vigent aplicable. Si en el termini d’un
mes no rebem resposta en contra, entendrem autoritzat l’enviament d’informació sobre els nostres productes i/o serveis, això no obstant, podrà
revocar aquest consentiment en qualsevol moment en la forma prevista al paràgraf següent. Els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició
es podran exercir mitjançant escrit, amb prova fefaent de la identitat del demandant, dirigit al Departament de Qualitat Ferré i associats, Corredoria
d’assegurances, SA, c/ Higini Anglès, 10, esc. esq. 1-2, 43001 Tarragona.
 
Jurisdicció
Per a quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que es
puguin derivar del seu ús, totes les parts intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals de Tarragona, renunciant de forma expressa a qualsevol
altre fur que els pogués correspondre.
 
Legislació aplicable
 
L’Avís Legal es regeix per la llei espanyola.
 
Copyright © 2014 - FERRÉ I ASSOCIATS, CORREDORIA D’ASSEGURANCES DE TARRAGONA SA. 
Reservats tots els drets d’autor per les lleis i tractats internacionals de propietat intel·lectual. En queda expressament prohibida la còpia,
reproducció o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà.
The biggest bookie William Hill United Kingdom link.
Pàgina web de fabroker.eu, Corredoria d'Assegurances, SA. Avís Legal   -  Política de Privacitat

rfew

efrwwrc we